Mobilitásaink
Beszámolók

Erasmus+ KA1 mobilitási projektek - egyéni beszámolók 

Firginé Vaizer Edina

igazgatóhelyettes

Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI

 • szakmai továbbképzés

COMBAT FAILURE IN EDUCATION AND IMPROVING ICT SKILLS USING WEB 2.0 TOOLS

Fogadó intézmény neve

Pink Frog Ltd, Centro de Competencia Entre Mar e Serra

Portugália

Munkanyelv: angol

Mobilitás időtartama: 6 nap

Tanulási eredmények

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a mobilitás tervezési szakaszában (pályázat), a tanulási eredmények értékelése a mobilitás után, hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során megszerzett tanulási eredmények a saját munkámban, illetve a küldő intézmény gyakorlatában?

 • A tanulók motivációjának növelése a korszerű informatikai eszközök ismeretével és használatával
 • A lemorzsolódási arány iskolai szintű csökkentése legalább 10%-al
 • Új módszerek bevezetése az informatika tanításban, ezek segítségével javítani a digitális kompetenciákat.
 • Az iskolában tanító pedagógusok és a tanulók digitális nyelvezetének javítása, hatékony használata.
 • Pedagógusként fontosnak tartom a hatékonyabb kommunikáció érdekében az idegen nyelvi készségeim fejlesztését.
 • A kulturális örökség tekintetében célom a magyar kultúra és értékek megismertetését külföldön, és az intézményünkben az európaiság új dimenzióra emelését.
 • A tanulási eredményeket minden tanórán nyomon követtem. Az új módszerek egy részét bevezettem, mértem ezek hasznosságát. Google online tesztekkel mértem a tanulók tudását, ennek nagy sikere volt.
 • Megismertettem a tanulókat a blogírás szabályaival, ennek folyományaként kollágákkal egyeztetve (matematika, természetismeret, biológia, kémia, fizika) előre meghatározott témákból projektblogokat írtak. Az iskolai Tudomány Napján (április 14-én) ezeket előadták és kísérleteket csatoltak.
 • Az innovatív eszközök használatával vonzóbbá tettem az óráimat (tablet, mobiltelefon) és a tanult szoftverek használatával sikerült a lemorzsolódással fenyegetett tanulók eredményeit jelentősen javítani.
 • Használtam az online szavazóprogramot (Kahoot) számonkérésre és gyakorlásra.
 • Az előző évi kompetenciaeredményekhez képest a 6. évfolyamos tanulóink eredménye az országos átlagnál szignifikánsan nem eltérő matematikából és szövegértésből. A 8. évfolyam esetében ezen eredmények az országos, a városi és a kisvárosi átlag fölött vannak.
 • Nyelvi készségeim javultak, sikeresen kommunikálok online az iskolai pályázati partnerekkel
 • Innovatív eszközöket használtam
 • Modern szoftverek segítségével növeltem a tanulók motivációját
 • Design programok segítségével fejlesztettem a gyerekek kreativitását, ezáltal a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók is hasznosnak érezhették a tudásukat.


A résztvevő feladatai a mobilitás előtt

Nyelvi felkészítés történt iskolai keretben, a nyelvszakos kollegák segítségével. Fizetős tanfolyamon nem voltam.

Az iskola, a főváros és az ország bemutatásához fotókat, videókat gyűjtöttem és ezekből egy bemutatót készítettem.

Felkészültem a manapság legtöbbször használt, modern IKT eszközeiből és letöltöttem a tanfolyamra szükséges programokat.

Felmértem a pályázatban meghatározott célcsoportban szereplő tanulók matematika, szövegértési kompetenciáit, összehasonlítottam az eddigi eredményekkel. Ugyanakkor táblázatokat és grafikonokat készítettem a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv és informatika tantárgyak értékeléseiből a 2015/2016-os és 2016/2017-es tanévekre.

Dátum: 2017. szeptember 15 


Rásóné Sinkó Ilona

Mobilitás típusa

 • szakmai továbbképzés
 • nyelvtanfolyam

Továbbképzés címe

Fluency and English Language Development for Teachers

Fogadó intézmény neve: Executive Training Institute Malta

Munkanyelv: angol

Mobilitás időtartama: 5 nap

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a mobilitás tervezési szakaszában, A tanulási eredmények értékelése a mobilitás után, Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során megszerzett tanulási eredmények a saját munkámban, illetve a küldő intézmény gyakorlatában?

Angol nyelvtudásom javulását, szókincsem gyarapodását és kommunikációs képességem fejlődését vártam.

Ismereteim bővítését reméltem a lemaradó tanulók, a tanulási nehézségekkel küzdő és nehezen kezelhető tanulók fejlesztése érdekében.

Gondoltam. hogy érdekes és hasznos lenne megismerni más országok iskolarendszerét, valamint iskolai életük problémáit.

Elvárásaim teljesültek, sok új ismerettel gyarapodva tértem haza.

A kulcskompetenciák közül az idegen nyelvi kommunikációm, a tanulás tanulása, az állampolgári és a kulturális kompetenciám nagyon sokat fejlődött.

Megismertem más országok iskolai tevékenységeit a lemorzsolódó tanulók érdekében.

Nevelési helyzetek és a pedagógus személyiségének elemzése hasznos információkhoz juttatott.

A mobilitás során megszerzett tanulási eredmények a saját munkámban komoly segítségemre vannak.

Elemzésekkel próbálom megismerni tanulóim problémáit, annak érdekében, hogy segíteni tudjak.

Az iskolánkban folyó Erasmus+ Köznevelési iskolai pályázatban rendszeresen dolgozom az angol nyelvet használva.


A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve

Az angol nyelvi ismeretek felmérése és fejlesztése

Kommunikáció és nyelvi fejlesztés

A máltai kultúra megismerése

A többi nemzet kultúrájának megismerése és összehasonlítása

Művészeti tevékenységek alkalmazása a tanítási folyamatban

Különböző iskolarendszerek megismerése

Nemzeti sajátosságok és különböző népekről alkotott pozitív és negatív sztereotípiák

Európai országok oktatási, nevelési nehézségeinek megismerése

Nevelési helyzetek elemzése, lemaradó, hátrányos helyzetű tanulók segítése,

A pedagógus személyisége

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra.

Tanultam az angolt, igyekeztem felfrissíteni nyelvi ismereteimet.

Összegyűjtöttem és átgondoltam a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztési lehetőségeit.

Felkészültem a máltai kultúrából.


Kovács-Vass Erzsébet- igazgató helyettes

Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI

 • szakmai továbbképzés

Interaction and management of multicultural groups

Fogadó intézmény neve

Innovazione Formazione Orientamento e Lavoro Roma Via Feruccio Zambonini 26.

Contact: Francesco Cuccari General Manager tel.:0699340478, Olaszország

Munkanyelv- angol

Mobilitás időtartama: 5 nap

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a mobilitás tervezési szakaszában 

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás után

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során megszerzett tanulási eredmények a saját munkámban, illetve a küldő intézmény gyakorlatában?

 • nyelvi kompetenciák fejlődése
 • nemzetköziesedés kiteljesítése
 • az iskolavezetés szakmai megújítása
 • az eltérő szociokulturális tanulókkal való foglalkozás gyakorlati ismereteinek bővítése
 • a kurzus nyelve angol volt, ez nagymértékben segítette angol nyelvi készségeim fejlődését
 • a kurzus részvevőivel kialakult egy jó kapcsolat, amely azóta is megmaradt
 • az iskolaelhagyás, illetve a képzettség nélküli befejezett tankötelezettség kezelésére jó példákat ismertem meg
 • a szociális gondoskodás és a közoktatás együttműködésének a hazaitól eltérő gyakorlatába való betekintés segítséget nyújt a család- és gyermekvédelmi intézményekkel kapcsolatos együttműködésben

A korai iskolaelhagyás elkerülése érdekében megbeszéléseket tartottunk mind a vegyes összetételű osztályok tanulóinak szüleivel, osztályfőnökeivel, fejlesztőpedagógusaival, mind a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival, amelyen a külföldi tapasztalatokat, példákat is felhasználtam az érvelésben. A nevelési értekezleteknek, osztályozó értekezletnek is témája volt a lemaradó segítéséhez szükséges módszerek, tapasztalatok megosztása.

Ha mégis szükséges, az intézmény egyre nagyobb sikerrel tudja a témában veszélyeztetett tanulókat a HÍD programban elhelyezni.

A továbbképzés programja / szakmai látogatás (job shadowing) munkaterve

BETEKINTÉS AZ OLASZ ISKOLARENDSZERBE

A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS ÉS AZ ISKOLA

A KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGEK

MULTIKULTURÁLIS CSOPORTOKVEZETÉSE

AZ ISKOLAELHAGYÁS KEZELÉSE-JÓ GYAKORLAT

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra.

a korai iskolaelhagyás megelőzésére tett hazai intézkedések áttekintése

a HÍD programok ismerete

lemorzsolódási statisztikák

saját iskolai gyakorlat


Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Ált. Isk. és AMI

 • szakmai továbbképzés

Továbbképzés címe

School and Family : a constructive relationship to achieve school success

Fogadó intézmény neve

CCEMS (Centro de Competenciantre Mar e Serra, Portugália

Munkanyelv

angol

Mobilitás időtartama 7nap

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a mobilitás tervezési szakaszában

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás után

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során megszerzett tanulási eredmények a saját munkámban, illetve a küldő intézmény gyakorlatában?

-A szülők bevonásával a gyerekek idő előtti iskola-elhagyásának megelőzése

- A szülők és az iskola összefogásának fontossága annak érdekében, a gyerek minél hatékonyabban teljesítsen az iskolában.

- Több szülő-nevelő találkozó létrehozása, havonként megszervezett szülő-találkozó, ahol a szülők a gyermekükkel kapcsolatos problémákat meg tudják beszélni és egymásnak segítséget tudnak nyújtani.

- Példákon keresztül bemutatni a szülőknek, hogy mennyire fontos a szülői kontrol.

- Tapasztalat-csere

- Hatékony gyakorlatok gyűjtése

- Miután a résztvevők beszámoltak arról, hogy a saját intézményükben milyen problémákkal találják magukat szemben, amelyek később a gyerekek iskolaelhagyásához vezetnek, az előadó egy előadás-sorozattal ismertetett meg bennünket. Ez alapján egy olyan tanfolyamot ismerhettünk meg, ami a szülőknek készült. Célja, hogy a közel azonos életkorú gyerekek nevelésekor fellépő problémákat megbeszélhessék a szülők és egymásnak segítve ötleteket, ill. megoldást adjanak egy-egy problémával kapcsolatban pl. tanulmányi munka elhanyagolása, szülőkkel való kapcsolat megromlása.

Mi is elvégeztünk számos gyakorlatot, hogy minél célravezetőbben tudjuk azt majd gyakorolni a későbbiekben pl. bizalomjátékok.

A helyi projektben résztvevő kollégákkal alkalmunk volt találkozni és tapasztalatot cserélni.

A résztvevők beszámolója során még inkább tudatosult bennem, hogy a szülők és az iskola együttműködése nélkül nincs hatékony nevelés. A mobilitás során az előadó a saját maga által kidolgozott projekt részleteivel ismertetett meg bennünket, mely a vizsgálatok szerint hatékonyan működik az intézményükben. Ennek működésének lehetőségét vizsgáltuk meg a saját intézményünkben. Olyan szülői találkozókat is szerveztünk, melyek célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy a külföldön működő projekt a mi intézményünkben hogyan tudna megvalósulni. A találkozó során egy spontán beszélgetéssel indítottunk, ahol egy probléma felvetése után a szülők egymással beszélgetve, tapasztalataikat egymással megosztva vitatták meg a felmerülő lehetőségeket.

Ha spontán beszélgetésre nincs is lehetőség, egy videó levetítése is vitaindító lehet.

Fontos lenne a szülők kitartó részvétele ezeken a foglalkozásokon, hiszen eredményt csak úgy lehetne elérni, ha a beszélgetések során szerzett tapasztaltokat be tudnák építeni a mindennapjaikba. Sajnos úgy tűnik, hogy erre a szülők részéről nincs igény jelenleg az intézményünkben.

A tanfolyam során kapott feladatlapokat rendszeresen használom az osztályfőnöki órákon.

A továbbképzés programja

1.nap - megérkezés, megismerkedés a tanfolyam résztvevőivel, a program megismerése

2. nap - a résztvevő országok bemutatkozása, a kurzus tartalmának megismerése , az együttműködés fontossága, előadás meghallgatása az iskola és az otthon kapcsolatának fontosságáról, beszélgetés a szülőkkel, csoportmunka: a különböző családokkal való egyéni bánásmód, szülő-tanár beszélgetés ismérvei; kulturális program

3. nap - előadás a gyermeki viselkedésekről, a különböző szülői modellekről, az aktív "hallgatásról", a kommunikáció és a figyelem fontosságáról, ezeknek egyéni fejlesztéséről; kulturális program

4. nap - előadás a szülő és a pedagógus szerepéről szerepjátékokkal, egyéni ötletek és tapasztalatok megosztása, az egyes esetek dramatizálása; kulturális tevékenység

5. nap - az előadó által kifejlesztett program bemutatása, különböző szülői tréningek vizsgálata, értékelése, a szülői attitűdök vizsgálata, a velük való tapasztalatok értékelése

6. nap - az előadások értékelése, a szülői tréningek erőssége és gyengesége a tapasztalatok tükrében, egy jó gyakorlatokat tartalmazó gyűjteménykészítése a résztvevőkkel együtt

7. nap - a tanultak átismétlése, a tapasztalatok megosztása, a jövőbeni együttműködés lehetőségének megvitatása, diszemináció készítése

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt

Az iskola és a szülők kapcsolatának megismerése a kollégák tapasztalatai alapján. A felmerülő problémák okainak feltárása, az esetleges megoldások felkutatása.

Magyarországot és Diósdot, valamint az intézményt bemutató kisfilm elkészítése kollégák bevonásával.

A helyi intézménybe járó gyerekek szociális hátterének felkutatása és elemzése.

Dátum: Diósd, 2017. szeptember 15

Varga Viola-tanár

• szakmai továbbképzés

Továbbképzés címe

CLIL - Content and language integrated learning

Fogadó intézmény neve ETI Malta

Munkanyelv angol

Mobilitás időtartama: 5 nap

Tanulási eredmények

A mobilitás során elsajátítottam számos olyan alkalmazást, amelyről korábban nem

hallottam. Ezeket lépésről-lépésre bemutatták és ezáltal a munkámban kiválóan

tudom alkalmazni.

A kedvenc alkalmazásom bármilyen témára, nyelvtani részre alkalmazható. Ami a

praktikus benne, hogy egyszer kell megszerkeszteni és mindig újra lehet

használni, más-más osztállyal. Könnyen alkalmazható, mindenkinek ajánlom.

A továbbképzés programja

Hétfő:

Dropbox - https://www.dropbox.com/

Google Docs Tutorial - https://www.youtube.com/watch?v=s6V_h43-BIY

Using Google Docs - https://www.teachertrainingvideos.com/teacher-tools-blog/google-docs-great-tips-for-using-in-your-teachng.html

Corkboard - https://en.linoit.com/

EFLEX - https://www.etimalta.com/eti-e-learning/

Computing Terms - https://LearningApps.org/watch?v=pa5du5c7j17

Adobe Spark - https://spark.adobe.com/

Adobe Spark video - https://www.youtube.com/watch?v=42yuq_1E2K0

Pictures - https://pixabay.com/ OR https://www.pics4learning.com/

Download audio - https://www.onlinevideoconverter.com/mp3-converter

EDpuzzle - https://edpuzzle.com/

Tutorial - https://www.youtube.com/watch?v=AtGg8fCM0JU

Kedd:

Avatars - https://www.voki.com OR https://www.hexatar.com

Definition - https://www.vocabulary.com/dictionary/avatar

Cartoon - https://cartoon.pho.to/

Podcasts:

https://www.bbc.co.uk/podcasts https://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts

https://www.podcastsinenglish.com/

Download Audacity - https://www.audacityteam.org/download/

Convert WAV to MP3 - https://www.onlinevideoconverter.com/convert-wav-to-mp3

Justcast - https://justcast.herokuapp.com/

Podomatic - https://www.podomatic.com/login

Screen record:

Flashback Express - https://www.flashbackrecorder.com/express/download

Using Flashback - https://www.flashbackrecorder.com/solutions/education/

Szerda:

Stay in touch - teacher training Malta

Facebook - https://www.facebook.com/etiteachertrainingmalta/ (Nik Nik teacher trainer)

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC4JIZiYDY0K0D7a7nR6BBWA

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/executive-training-institute--malta

CLIL - Content and language integrated learning

https://languages.dk/

https://multidict.net/

https://languages.dk/methods/index.html

https://languages.dk/clil4u/index.html

https://languages.dk/clil4u/index.html#Guidebook

https://languages.dk/clil4u/index.html#Scenarios4Primary

https://languages.dk/clil4u/index.html#Scenarios4VET

https://sites.google.com/site/clil4uprecourse/

Feed wind - https://feed.mikle.com/

Chatting - https://todaysmeet.com

How to use Todays Meet - https://www.teachertrainingvideos.com/teacher-tools-blog/todays-meet-quick-collaboration-and-discussion-too.html

Useful ways to use Todays Meet - https://ditchthattextbook.com/2014/01/30/20-useful-ways-to-use-todaysmeet-in-schools/

Csütörtök:

Website - https://www.wix.com/

Creating a website - https://www.teachertrainingvideos.com/teacher-tools-blog/5-minute-introduction-to-creating-a-website.html

Water effect - https://watereffect.net/

Péntek:

Learning Apps - https://learningapps.org/

Tutorials - https://www.youtube.com/user/LearningApps

Newspaper clipping generator - https://www.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp

Soós-Barna Edina Katalin, pedagógus

 • szakmai továbbképzés

Továbbképzés címe: Towards the Inclusive Classroom: Special Needs Children

Fogadó intézmény neve

CCEMS (Centro de Competencia Entre Mar e Serra), Portugália

Munkanyelv: angol: 6 nap

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a mobilitás tervezési szakaszában 

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás után

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során megszerzett tanulási eredmények a saját munkámban, illetve a küldő intézmény gyakorlatában?

-Az inkluzív nevelés Európai helyzetének megismerése, a résztvevő országok gyakorlatára alapozva tapasztalatcsere.

-A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal kapcsolatos alapfogalmak tisztázása.

- Az inkluzív oktatás gyakorlati megvalósításának lehetőségei.

- Az eltérő kultúrákból érkező gyermekek integrálásának lehetőségei

- A szociális háttér szerepe a vegyes képességű osztályokban, alkalmazkodás eltérő igényeikhez.

- Szülők oktatási folyamatba való bevonásának lehetőségei.

-Jógyakorlatok gyűjtése.

Rengeteg információt kaptunk az integráció és inklúzió Portugáliai helyzetéről valamint össze tudtuk azt vetni a többi résztvevő ország szokásrendszerével. Nagyban segítette munkánkat az elméleti háttér megismerése, a témával kapcsolatos definíciók tisztázása.

Az elméleti és gyakorlati foglalkozások megfelelő arányban oszlottak meg, sok érzékenyítő foglalkozáson és bemutató csoportfoglalkozáson vehettünk részt, amelyeken mi magunk is készítettünk később felhasználható tananyagokat, eszközöket.

Pedagógiai asszisztensekkel és szülőkkel is alkalmunk nyílt beszélgetni, az ő szerepüket is megismerhettük.

Nem került azonban kellő mértékben sor a különböző kultúrákból és nehezített szociális háttérből érkező gyermekek integrálásának részletezésére (lépések, gyakorlat, nehézségek)

A fogalmak pontos ismerete segít annak tudatosításában, hogy az érintett tanulóknak - és családjaiknak is - egyéni bánásmód alapján, szükségleteiknek megfelelő módon kell segíteni.

A módszertani elemeket beépítem mindennapi munkámba, igyekszem egyénileg is foglalkozni azokkal, akiknek bármi okból erre szükségük van. A tanfolyam után az iskola fejlesztőpedagógusával is felvettem a kapcsolatot, szakmai segítségét kértem az feladatok típus szerinti differenciálásához.

Az ott készített feladatlapokat osztályfőnöki és kiscsoportos óráimon folyamatosan felhasználom.

Fontos cél a jövőre nézve a kéttanáros modell bevezettetése a hazai oktatásban is, illetve a magas osztálylétszámok megszüntetése. Ezek alapvető fontossággal bírnak az inklúzió megvalósításához. A rengeteg segédanyagot, eszközt, amit megismerhettünk, csak külső anyagi források bevonásával lehet előteremteni.

Az érzékenyítő foglalkozásokat minden olyan csoportban el lehet végezni, ahol sajátos nevelési igényű vagy mozgássérült tanuló van.

Kiemelt hangsúlyt kell,hogy kapjanak a szülők, őket is be kell vonni az oktató-nevelő munka folyamatába.

A továbbképzés programja 

1.nap: Bemutatkozás, ismerkedés, a tanfolyam részleteinek ismertetése, technikai információk.

2.nap: A résztvevő országok bemutatkozása (kiselőadás), gyakorlati foglalkozás, A portugál oktatási rendszer megismerése, inklúziós törekvések. A Portugál és a többi országok gyakorlatának összevetése, az egyes rendszerek előnyeinek és hátrányainak megvitatása-tapasztalat és jógyakorlat csere. Kulturális program.

3.nap: Fogyatékosság, részképesség-zavar, sajátos nevelési igény.- elméleti oktatás, módszertani foglalkozás. Az inklúzió megvalósítása. Gyakorlati sportfoglalkozás bemutató. Kulturális program.

4.nap: Egyéni nevelési és fejlesztési tervek készítése. Új technológiák és együttműködő szervezetek. -elméleti előadás és gyakorlati foglalkozás. Kulturális program.

5.nap: Kulturális program. Fogadás az önkormányzatnál. Támogató tecnikák- interaktív számítógépes laborgyakorlat. Jógyakorlatok: a digitális eszközök használata a sajátos nevelési igényű tanulókkal végzett munka során. Forrásközpont meglátogatása-módszertani gyakorlóterep.

6.nap: Együttműködő csoportok-integráció. Stratégiai terv készítése: Úton az inkluzió felé. Disszeminációs stratégiák megbeszélése. Inklúzió-workshop, a család szerepe az oktatási folyamatban.

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra.

A korábban elsajátított tudáselemek felidézése, fogalmak áttekintése és pontosítása. Jogszabályok átolvasása, tájékozódás a magyar oktatási rendszer releváns részeiről.

Magyarországot bemutató kisfilm elkészítése kollégák bevonásával.

Adatgyűjtés: az iskolában regisztrált SNI gyermekek száma, aránya, problémáik megismerése, annak feltérképezése, hogy ellátottságuk mennyire biztosított.

Dátum: Diósd, 2017. szeptember 11.

Ludescher Mónika

angol tanár

Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és AM

szakmai továbbképzés

Továbbképzés címe: 2 week ICT Course-How to Use Tablets, Educational Apps and Social Media in your Classroom

Fogadó intézmény neve: Europass Academy Ltd

Fogadó intézmény típusa: továbbképző intézmény

Fogadó ország: Írország-Dublin

Munkanyelv: angol

Mobilitás időtartama: 10 nap

Tanulási eredmények

Az elvárt tanulási eredmények meghatározása a mobilitás tervezési szakaszában (pályázat)

A tanulási eredmények értékelése a mobilitás után

Hogyan alkalmazhatóak a mobilitás során megszerzett tanulási eredmények a saját munkámban, illetve a küldő intézmény gyakorlatában?

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók fejlesztését célzó pályázat egyik fő eleme a tanórákon használható applikációk, internetes programok megismerése.

A veszélyeztetett tanulók tantárgyi eredményei várhatóan legalább 10%-al nőnek, motivációjuk a tanulásra nő, érdeklődőbbé válnak, mert az internetes applikációk érdekesebbé teszik a feldolgozandó anyagot és könnyebbé válik az otthoni gyakorlás és felkészülés.

A különböző országokból érkező pedagógusokkal találkozva megismerem az oktatási rendszereket és új pedagógiai módszereket tanulok, úgy az én óráimra, mint bármely másik tantárgyra vonatkozóan, melyeket a hazajövetel után megosztok a kollégáimmal.

Elvárásaim teljesültek, sok új ismerettel gyarapodva tértem haza.

A kulcskompetenciák közül az IKT, az idegen nyelvi kommunikációm, a tanulás tanulása és tanítása, az állampolgári és a kulturális kompetenciám nagyon sokat fejlődött.

Minden nap új internetes applikációkat, programokat és használható tanítási segédanyagokat ismertem meg.

Megismertem más országok iskolai tevékenységeit a lemorzsolódó tanulók érdekében.

Év elején ismét felmérjük a diákok kompetenciáit, a magyar és idegen nyelvi szövegértés, matematika és informatika tantárgyi jegyeket összehasonlítjuk az előző éviekkel és a 2018/2019-es év végén ismét elvégezzük a mérést.

A mobilitás során megszerzett tudás és kompetenciák a saját munkámban és várhatóan a kollégák munkájában is változást hoznak.

Elemzésekkel próbálom megismerni tanulóim problémáit, annak érdekében, hogy segíteni tudjak. A megszerzett tudást prezentációkba tömörítem és bemutatom a kollégáknak munkaközösségi értekezleten és az informatika szakos kolléga segítségével szakmai délutánt szervezünk a hatékonyabb információáramlás érdekében.

Az idegen nyelvi órákon használom a Trello, Google Classroom, Kahoot, Padlet, Quizzez, Plickers programokat és továbbra is használni fogom a már jól ismert Quizlet programot. Ezek segítségével nemcsak a nyelvi órák színesíthetők, hanem az osztályfőnöki munkámat is segíteni fogják a könnyebb kapcsolattartás a diákokkal és szülőkkel. Az iskolai tabletek nagy segítségemre vannak a kitűzött cél érdekében.

A továbbképzés programja / szakmai látogatás munkaterve

1. hét

Hétfő: Bevezetés, felmérés-milyen programokat használnak különböző pedagógusok a tanórákon, hogyan lehet a mobileszközöket integrálni a tanórai keretekbe, pár és csoportmunka

Kedd: Laptokok, tabletek és okostelefonok a tanórákon. Különböző applikációk használata a különböző eszközökön-rövid ismertetés, a tevékenységek felvázolása, feedback

Szerda: Weboldalak megismerése az idegen nyelvi, természetismeret és történelem tantárgyak tanításának színesebbé tétele érdekében.

Csütörtök: Kvízek és oktatójátékok megismerése. Hatékonyabb tanulás az oktatóplatformok segítségével.

Péntek: Hogyan tároljuk az oktatási anyagokat, Kooperatív technikák megismerése a mobil eszközök használata során.

Szombat: egész napos kirándulás, csapatépítés és kulturális ismeretek bővítése

2. hét

Hétfő: Bevezetés a második heti tananyagba, Szociális foglalkozások és technológiák a tanórákon. Önreflexió és kérdések.

Kedd: a szociális média a kommunikációban-veszélyek és pozitívumok, mit és hogyan használjunk és javasoljunk a diákoknak? Edmodo használata

Szerda: Fotók megosztása és kreatív közös szerkesztés. Internetes vizuális kreatív technikák, ötletek a rajzórákra.

Csütörtök: A videók-keresés, technikák a feldolgozásra, megosztási javaslatok

Péntek: az e-safe osztályterem fogalma, hogyan alakítsuk ki, a tanulók motiválása, hogy bátran használjanak digitális eszközöket.

Feedback, értékelés, visszacsatolás

A résztvevő feladatai a mobilitás előtt

Kérjük, röviden mutassa be, hogyan készült fel a mobilitásra.

Összegyűjtöttem az általam tanított tanulási lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók adatait, tanulási eredményeit és elkértem ezeket a kollégáktól is.

Felkészültem az általam ismert internetes applikációkból, és kérdőívet készítettem arról, hogy a tanulóim melyeket használják.

Felkészültem az ír kultúrából.

Repülőjegyet foglaltam és felkészültem az utazásra, bemutatót készítettem az ország, az iskola bemutatására.

Dátum: 2018. 08. 12.