Project summary
Give Chance-Give Future

Iskolánk, a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a fővárosi agglomerációban elhelyezkedő településen működik. A nagyvárosból való kiköltözés hatására a település lélekszáma az elmúlt 10 évben megkétszereződött, aminek következtében az iskola tanulólétszámában is hasonló gyarapodás tapasztalható. A 770 gyermeket 68 pedagógus neveli, oktatja. A pedagógiai programunkban is megfogalmazottak alapján nevelőtestületünk elkötelezett és egységes annak a célnak az elérésében, hogy tanítványainkból sikeres és kiegyensúlyozott felnőtt váljék. Ennek a célnak a megvalósításához szükséges az állandó megújulás, a pedagógiai innováció. Mindezek forrása a 21. században a nemzetközi, számunkra elsősorban európai színtér lehet, hiszen az információk áramlásának sebességéhez alkalmazkodni kell, a legfrissebb tapasztalatokat, legújabb ismereteket és leghatékonyabb módszereket közvetlenül szükséges elérnünk. Növendékeink, és mi magunk is egy nemzetközi kontextusban létezünk. Ezek azok az alapvetések, amelyek megalapozták a jelen pályázatban benyújtott két éves fejlesztési tervünket, melynek fókuszába azokat a feladatokat tettük, amelyek a napi pedagógia munkánkban a legnagyobb kihívásokat jelentik: a korai iskolaelhagyást, a nyelvtanulást és az innovatív, IKT-t használó módszereket.

A végzettség nélküli iskolaelhagyás, lemorzsolódás csökkentésére a magyar állam is kötelezettséget vállalt, 2020-ig 10% alá szeretnénk csökkenteni az országos átlagot ezen a területen. Sajnos ennek a jelenségnek korai tünetei már az általános iskolában is megjelennek. Projektünkben azokon a területeken szeretnénk ismeretekhez jutni, amelyek eddiginél jobb értése segíthet a lemorzsolódás kezelésében.

A résztvevő 8 fő mindnyájan intézményünk pedagógusai, a kiválasztásnál a szükséges minimális nyelvi kompetenciákon kívül figyelembe vesszük a munkacsoportok által jelzett igényeket, valamint a tudásmegosztásban való lehetőségeiket, jártasságukat is. Minden kolléga egyben osztályfőnök is, illetve igazgató helyettesként a lemorzsolódással kapcsolatos intézményi intézkedésekkel megbízott vezető. A tanfolyamok tematikái az iskolai lemorzsolódást, a tanulási nehézségek kezelését, az IKT eszközök használatát, valamint a módszertani gazdagodást szolgálják.

A projekt négy szakaszban valósul meg:

1.helyzetelemzés, problémafeltárás, értékelés

2. előkészítés, értékelés

3. megvalósítás-mobilitások, értékelés

4. utókövetés, feedback, disszemináció, értékelés

A tevékenységek helyi szinten valósulnak meg, kivétel a mobilitások idejében. A résztvevők a két éves program végén többszintű eredményt fognak elérni. A szakmai tapasztalatok és módszertani továbbképzések során fejlődik a pedagógusok tudása, képesek lesznek megoldani olyan helyzeteket, melyekkel az iskolai lemorzsolódás várhatóan csökken az intézményben. Javul a személyek nemzetköziesedése, ezáltal az egész intézményé is. Nő a disszeminációs készségük, megtanulják jobban átadni a tanult ismereteket, módszereket. A külföldi mobilitások fontos hozadéka a kulturális szemlélet megváltozása, az interkulturalitás fogalmának beépülése. Idegen nyelvi készségeik jelentősen javulnak és aktívvá válik a szerepük bizonyos nemzetközi folyamatokban. Kibővülnek nemzetközi kapcsolataik, ezáltal esélyessé válik egy újabb nemzetközi kapcsolat létesítése, ugyanakkor a mobilitások során megosztják oktatási tapasztalataikat, összehasonlítják a különböző országokban fellelhető oktatási rendszereket. Nagyobb biztonsággal és eredménnyel használják a visszacsatolást és értékelést minden munkafolyamat során. Kibővül a pedagógiai eszköztár IKT módszerekkel és új technológiákat ismernek meg és használnak. Ezáltal az intézményben tanító összes pedagógus megismeri az új oktatási trendeket és digitális eszközök megfelelő használatát az oktatási folyamatokban. A projekt hatása a Pedagógiai Oktatási Központon, illetve a helyi (regionális) médián keresztül túlterjed az intézményi kereteken, példát, segítséget nyújthat más intézmények hasonló tevékenységéhez. Az intézményi szintű lemorzsolódás csökkenése hozzájárulhat a régió, ezzel az ország eredményeinek javulásához. Tanítványaink körében csökken az iskolai kudarc, a tanulás egyre inkább élménnyé válhat.Our school, József Eötvös German Nationality Primary School and Art School of Diósd operates in a small town in the suburb area of the capital city. Due to the big number of people who have moved in the town from the big city, its population has doubled in the past 10 years, having the result that the number of pupils in our school has increased with 50%. In the school there are 770 students and 68 teachers now. The teaching staff is committed and has common pedagogical views based on the educational program of the school to achieve the main goal: our students to become successful and balanced adults.It is necessary for the realization of this goal a constant renewal of the teachers, and pedagogical innovation. The main field for this aim is the international, mainly European scene in the 21st century, as we have to adapt to the speed of the flow of information, we have to achieve the latest knowledge and experience directly. Teachers and our students live in an international context.

These are the basics, which supported the two-year development plan, having the focus on the tasks which meant the greatest challenges for us: early school leaving, language teaching and innovative teaching methods using ICT.

The Hungarian Government made a commitment, that school dropping out will reduce below 10% until 2020.

Unfortunately, the early symptoms of the phenomenon appear in the elementary, primary and lower secondary schools.

In our project we would like to gather knowledge in areas that are far better than our last ones in the treatment of school drop out.

The participating eight people, all teachers of the institution, are being selected by taking into account their language skills and their abilities in working in team and dissemination skills. Each class teacher is also a trusted collegue and one is a deputy headmaster for institutional arrangements the topic of school drop out. The themes of the courses serve for school dropouts, treatment of learning disabilities, the use of ICT tools and methodological enrichment.

The project will be implemented in four stages:

1. Needs analysis, problem definition, evaluation

2. Preparation and evaluation

3. Mobility implementation, evaluation

4. Follow-up, feedback, dissemination, evaluation

The activities will be implemented at the local level, with the exception of the mobilites. Participants will achieve various competences and skills in their professional experience and at the end of the two year program they will be able to solve situations with which the school drop-out rates are expected to fall in the institution. The project will improve the internationalization of people, and in this way the whole institution's, as well. It will increase the teaher's dissemination abilities, they will learn to transfer the acquired knowledge and methods in a more efficient way. The international mobilities will be essential for the cultural attitudes change, the incorporation of interculturalism in the institution. Foreign language skills will improve significantly and they will take active roles in certain international processes. The international relations will broaden, and in this way new relationships, project ideas may occur. The tachers will share their experiences during the educational mobilities, comparing education systems in different countries. The participants and the teachers from the institution will use feedback and assessment in a more confident way. The project will expand the educational tools, the use of ICT methods and new technologies. As a result all the teachers from the institution will use the educational trends, digital tools in their educational processes. The impact of the project will go beyond the Pedagogical Education Center or local (regional) institutional framework through the media, the activities can help other institutions, too. The decrease in the number of school drop out students can contribute to the regional and national progress. School failure will be reduced in our institution, learning will become more and more an experience.